بدون پرداختن به پژوهش، راهکاری برای مسائل کشور نخواهیم یافت

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بر خود می بالم که حوزه تحقیقات و فناوری سلامت با وجود سهم اندک از اعتبارات کشور، موفقیت های بسیار ارزنده ای در نظام سلامت کسب کرده است. بدون پرداختن به پژوهش به خصوص  پژوهش های میدانی، راهکاری برای مسائل کشور نخواهیم یافت و به خطاهای گذشته گرفتار خواهیم شد.

زمانی که معاون بهداشت وزارت بهداشت بودم، اداره کل بیماری های غیرواگیر را راه اندازی کردیم، چرا که بدیهی بود در کشوری که بیماری های واگیردار مهار می شود، سیمای اپیدمیولوژیک بیماری ها به سمت بیماری های غیرواگیر سیر پیدا خواهد کرد.

پژوهشگران، باید به حوزه سلامت کمک کنند تا اتفاقات آینده را پیش بینی کنیم که ناگهان به سیاه چال بیماری های نوظهوری نیفتیم که تمام منابع مالی کشور را خواهد بلعید.