ترخیص تجهیزات پزشکی با حداقل اسناد، به مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تفویض ش

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


پیرو مصوبات دولت در ترخیص تجهیزات پزشکی با حداقل اسناد، با قبول مسئولیت وزیر بهداشت یا تفویض به معاون وزیر، دکتر نمکی، سرپرست وزارت بهداشت طی نامه ای به گمرک، ترخیص با حداقل اسناد تجهیزات پزشکی را به دکتر رضا مسائلی، مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی، تفویض کرد.