بازدید از مرکز جامع سلامت آموزشی حاج مصطفی آشوری شهرستان میاندرود

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
 در مرکز جامع سلامت آموزشی حاج مصطفی آشوری شهرستان میاندرود خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات مامایی، مراقبت سلامت، پزشکی خانواده و آموزش به دانشجویان رشته پزشکی ارائه می شود.
 
همچنین شهرستان میاندرود 8 مرکز جامع خدمات سلامت است و 55 هزار نفر از جمعیت این شهرستان تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت آموزشی حاج مصطفی آشوری قرار دارند./